آزمون ورودی شاخه خوانندگی کانون موسیقی علیرضا افکاری

سالن پارس پلاس

قیمت بلیت ها: 80,000 تومان

13 آذر
ساعت: 12:00