آزمون ورودی خوانندگی کانون موسیقی علیرضا افکاری

سالن پارس پلاس

قیمت بلیت ها: 80,000 تومان

پنجشنبه 5 دی
ساعت: 12:00
ظرفیت تکمیل