آزمون ورودی ساخت و تنظیم کانون موسیقی علیرضا افکاری

سالن پارس پلاس

قیمت بلیت ها: 80,000 تومان

جمعه 6 دی
ساعت: 15:00
ظرفیت تکمیل

جمعه 6 دی
ساعت: 16:00
ظرفیت تکمیل

جمعه 6 دی
ساعت: 17:00
ظرفیت تکمیل

جمعه 6 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل