تئاتر: شما باید بهارخانم باشید!

سالن فرهنگسرای الغدیر

قیمت بلیت ها: 1,000 تومان ، 20,000 تومان ، 25,000 تومان ، 30,000 تومان ، 40,000 تومان

شنبه 21 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

یکشنبه 22 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

دوشنبه 23 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

سه شنبه 24 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

چهارشنبه 25 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

پنجشنبه 26 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

جمعه 27 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

شنبه 28 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

یکشنبه 29 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل

دوشنبه 30 دی
ساعت: 18:00
ظرفیت تکمیل