تست

سالن فرهنگسرای الغدیر

قیمت بلیت ها: 2,000 تومان

جمعه 1 فروردین
ساعت: 19:00
ظرفیت تکمیل

شنبه 2 فروردین
ساعت: 19:00
ظرفیت تکمیل

یکشنبه 3 فروردین
ساعت: 19:00
ظرفیت تکمیل